กำหนดการยื่นคำร้องขอเงินคืนส่วนภูมิภาค วันที่ 23-26 พ.ย.64 ผ่านทางระบบ e-Service

Printนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน/63 โดยที่ยังไม่ทราบผลสอบของภาคฤดูร้อน/63 ต่อมาทราบผลว่า "สอบผ่าน" สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืนในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564
ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th
มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. นักศึกษากรอกคำร้องผ่าน Google form จากระบบ e-service ของนักศึกษา
2. ดำเนินการ Upload ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ผ่านแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบผ่าน Rumail ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
5. นักศึกษาที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่า**สามารถขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืนได้** #ให้นักศึกษาดำเนินการขอรับเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108626