รวมลิงค์ปริญญาตรี

Print


e-Services (ตรวจผลสอบปริญญาตรี) https://beta-e-service.ru.ac.th/

e-Books (ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์) http://e-book.ru.ac.th/

ตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคล http://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ http://e-book.ram.edu/audiobook/

ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน http://cyberclassroom.ru.ac.th/

วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง http://www.m-learning.ru.ac.th/

ขอบาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice/index.php/site/index

ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต http://www.iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp

กองทุนการศึกษา http://www3.ru.ac.th/scholarship/

ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp

RUmail for Student https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus

สารสนเทศปริญญาตรีส่วนภูมิภาค http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/campus

เว็บไซต์สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) http://www.regis.ru.ac.th