แบบฟอร์มและเอกสารดาวน์โหลด ปริญญาตรี

Print

1. ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
4. ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
5. ใบคำร้องขอรับเงินคืน หรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)
6. แบบแจ้งย้ายที่อยู่ของนักศึกษา (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
7. แบบยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่
8. แบบแจ้งย้ายที่อยู่ของนักศึกษาภูมิภาค (ที่อยู่รับเอกสารข่าวรามคำแหง)
9. แบบยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
10.แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
11.แบบยื่นคำขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
12.แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)
13.แบบใบคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ (ม.ร.50)
14.ใบสั่งสื่อการสอน*
15.คำร้องขอหนังสือรับรองนักศึกษา
16.คำร้องขอปรับผลสอบ (UPGRADE)
17.แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
18.คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
19.คำร้องแจ้งครบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค คณะสื่อสารมวลชน
20.คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา
21.คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต
22.คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

แบบฟอร์มต่างๆของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)