xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

ข้อพึงระวังการลงทะเบียนเรียน

1. ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา มีกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่อย่างไร ในแต่ละช่องทางที่ www.ru.ac.th , www.trang.ru.ac.th
2. ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาให้ตรงตามหลักสูตรกับคณะที่เข้าศึกษา
3. ก่อนการลงเบียนเรียนทุกครั้งให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลาสอบไม่ให้ตรงกัน ยกเว้น นักศึกษากากบาทขอจบการศึกษา
4. เลือกรหัสศูนย์สอบ (Code) กับชื่อศูนย์สอบให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผิดศูนย์สอบ
5. การคำนวณจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ดูช่วงรหัสประจำตัวนักศึกษาด้วยว่าอยู่ในช่วงของปีการศึกษาอะไร เพราะค่าบำรุงการศึกษาของแต่ละประเภทของแต่ละปีการศึกษา ไม่เท่ากัน ให้ดูภาคและปีการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
6. ให้ชำระเงินค่าบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศทุกครั้ง เฉพาะภาค 1 และภาค 2 เท่านั้น
7. นักศึกษาที่มี รหัสประจำตัวนักศึกษา 60XX เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือเกินเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้แต่ไม่เกิน 30 หน่วยกิต เนื่องจากจะจบการศึกษา (ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ขอจบ) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักศึกษายังไม่สามารถขอจบการศึกษาได้ ในภาคนั้นๆ มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาที่เกินเกณฑ์ออกตามลำดับสุดท้ายขึ้นไปให้เหลือเท่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่คืนเงิน
8. ให้แยกธนาณัติการลงทะเบียนเรียน กับ สื่อการสอน ออกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และยุ่งยากในการเบิกจ่ายธนาณัติ อันเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่กันคนละหน่วยงาน
9. คำร้องขอคืนเงินและหนังสือมอบอำนาจ ให้นักศึกษา Download ได้ที่ www.ru.ac.th , www.regis.ru.ac.th , www.trang.ru.ac.th
10. มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาฯ 075-501164-5 หรือเจ้าหน้าที่หน่วยลงทะเบียนเรียน อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 02-3108626
11. มีปัญหาเรื่องบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาหรือคืนเงิน ติดต่อที่ สวป ชั้น 6 โทร 02-3108626
12. ต้องการติอต่อคณะที่กำลังศึกษาให้ติดต่อแผนกทะเบียนเรียน โทร 02-3108000 กด 0 ต่อคณะที่ต้องการติดต่อ

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu