แบบฟอร์มและเอกสารดาวน์โหลด ปริญญาโท

Print

Download แบบฟอร์มต่าง ๆ บัณฑิตวิทยาลัย


1. แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน
2. ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
3. แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
4. ใบคำร้องจัดส่งปริญญาบัตร
5. แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
6. แบบคำร้องขอย้ายสาขา
7. ใบลากิจ/ลาป่วย ระดับบัณฑิตศึกษา
8. แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
9. แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
10.คำร้องขอแจ้งจบ
11.แบบขอใบรับรองผลการศึกษา กรณีสําเร็จการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับบัณฑิตศึกษา
12.แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา
13.ระเบียนบัณฑิต