xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ลดค่าหน่วยกิต 20%
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ #ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10
ผู้สนใจที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ม.6 สามารถเทียบโอนได้
ขยายรับสมัคร ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
#หลักฐานประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาใบปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 4 ฉบับ)
(กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง จำนวน 4 ฉบับ)
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
(กรณีเทียบโอน ใช้สำเนา Transcript จำนวน 4 ฉบับ)
**เทียบโอน กรณีไม่จบการศึกษาใช้เอกสารฉบับจริง**
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
4.รูปถ่ายสี ชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.ใบรับรองแพทย์
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรับสมัครในภาค 1/2564 ประมาณ 15,870.- บาท
ระยะเวลาการศึกษา
ดำเนินการศึกษาจัดเป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน
ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา แล้วทำการวัดผล และเรียนวิชาถัดไปจนจบหลักสูตร ** 1 วิชา เรียน 2 สัปดาห์ **
รูปแบบการเรียนการสอน
บรรยายสดตลอดหลักสูตร
บรรยายวันเสาร์ เวลา 08.00-17.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.30 น.
เปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-501164-65,075-501199, 086-8922633
website : www.trang.ru.ac.th
Facebook : ม.รามคำแหง ตรัง
© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu