รับสมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 4

Print

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565

ช่องทางการสมัครเรียน
1.สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2.ดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งทางไปรษณีย์
ที่อยู่ในการจัดส่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักฐานการรับสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ
5. สำเนา Transcript จำนวน 4 ฉบับ
6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7. ใบรับรองแพทย์
8. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเงินจำนวน 165,000 บาท โดยแบ่งชำระ ดังนี้
งวดที่ 1 - 4 ชำระ 25,000 บาท
งวดที่ 5 - 7 ชำระ 20,000 บาท
ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

ระบบการเรียนการสอน
1.ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่ง วิชา (Block Course System) กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2.นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา
3.ระบบการเรียนการสอนเป็นแผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
4.สอนโดยคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข

การเรียน/การสอน
วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ตลอดหลักสูตร