แผนการปฏิบัติราชการประจำปี

Print

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง