xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ "ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม" สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้กำหนดปรัชญาเพื่อใช้เป็นอุดมการณ์ในการดำเนินภารกิจในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษา และเพื่อเสริมให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ มหาวิทยาลัย ปรัชญาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คือ

"บริการเพื่อการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างปัญญาแก่ชุมชน"

จากปรัชญาดังกล่าวข้างต้น บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ตระหนักในปณิธาน 3 ข้อ ดังนี้

1. มุ่งบริการการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
2. มุ่งนำความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน
3. มุ่งเสริมสร้างความรู้ควบคู่คุณธรรม

เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน การดำเนินภารกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ

1. ให้โอกาสและความเสมอภาคทุกระดับ จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค จัดการศึกษาในลักษณะ "เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน"
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นหลักความรู้คู่คุณธรรม
3. มุ่งให้บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และถูกต้อง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้
6. สนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม"

พันธกิจ

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ระบบการให้บริการการศึกษาให้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
2. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการให้ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น พัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ การรักษา การอนุรักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
4. ด้านการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่นๆ

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu