วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Print

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ "ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม" สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้กำหนดปรัชญาเพื่อใช้เป็นอุดมการณ์ในการดำเนินภารกิจในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษา และเพื่อเสริมให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ มหาวิทยาลัย ปรัชญาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คือ

"บริการเพื่อการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างปัญญาแก่ชุมชน"

จากปรัชญาดังกล่าวข้างต้น บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ตระหนักในปณิธาน 3 ข้อ ดังนี้

1. มุ่งบริการการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
2. มุ่งนำความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน
3. มุ่งเสริมสร้างความรู้ควบคู่คุณธรรม

เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน การดำเนินภารกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ

1. ให้โอกาสและความเสมอภาคทุกระดับ จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค จัดการศึกษาในลักษณะ "เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน"
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นหลักความรู้คู่คุณธรรม
3. มุ่งให้บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และถูกต้อง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้
6. สนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม"

พันธกิจ

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ระบบการให้บริการการศึกษาให้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
2. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการให้ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น พัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ การรักษา การอนุรักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
4. ด้านการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่นๆ

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา