xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การจัดระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. การเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค

การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ได้ทำการเปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1) คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3) คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
4) คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

หลักสูตรและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชาดังกล่าวที่สาขาวิทยบริการ ฯ เป็นการจัดการสอนโดยใช้หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรส่วนกลาง แต่แยกจัดออกเป็นแผนบังคับตามที่คณะกำหนด และให้มีการกำหนดการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและแผนการสอบไล่ของส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดไว้แตกต่างจากส่วนกลาง กล่าวคือ กำหนดสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วง 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้มีภาระหน้าที่ในวันทำงาน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาคือ ภาค 1 ภาค 2 และภาคพิเศษ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป) และในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการเพิ่มการสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคขึ้น (เริ่มการสอบซ่อมในเดือนกันยายน 2545) ทำให้ระบบการศึกษาของส่วนภูมิภาคมีจำนวนเท่ากับในส่วนกลาง โดยมีการสอบไล่ปีละ 5 ครั้ง คือ สอบไล่ภาค 1 สอบซ่อมภาค 1 ** สอบไล่ภาค 2 สอบไล่ภาคฤดูร้อน และสอบซ่อมภาค2/ภาคฤดูร้อน ** ตามลำดับ ซึ่งเป็นการให้โอกาสในการมีผลสัมฤทธิทางการศึกษาได้รวดเร็วแต่มีประสิทธิภาพ (หมายเหตุ**สอบซ่อมไม่มีการบรรยาย)

2. การเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ได้ทำการเปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
การจัดระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. การเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการ ฯ ณ ส่วนภูมิภาค
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค ได้ทำการเปิดสอน 2 สาขาวิชา มีดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

2. การเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
ปัจจุบันการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ได้ทำการเปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ซึ่งหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาคนั้น จะเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ในแต่ละปีการศึกษาจึงอาจเปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนวิธีการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประจำของสาขาวิทยบริการฯ ณ ส่วนภูมิภาค และหลักสูตรโครงการพิเศษ จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดส่งคณาจารย์ไปบรรยายสดทุกกระบวนวิชาของหลักสูตรในชั้นเรียน

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu