หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

Print

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การจัดระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. การเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค

การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ได้ทำการเปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1) คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3) คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
4) คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชาดังกล่าวที่สาขาวิทยบริการ ฯ เป็นการจัดการสอนโดยใช้หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรส่วนกลาง แต่แยกจัดออกเป็นแผนบังคับตามที่คณะกำหนด และให้มีการกำหนดการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและแผนการสอบไล่ของส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดไว้แตกต่างจากส่วนกลาง กล่าวคือ กำหนดสอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วง 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้มีภาระหน้าที่ในวันทำงาน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาคือ ภาค 1 ภาค 2 และภาคพิเศษ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป) และในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการเพิ่มการสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคขึ้น (เริ่มการสอบซ่อมในเดือนกันยายน 2545) ทำให้ระบบการศึกษาของส่วนภูมิภาคมีจำนวนเท่ากับในส่วนกลาง โดยมีการสอบไล่ปีละ 5 ครั้ง คือ สอบไล่ภาค 1 สอบซ่อมภาค 1 ** สอบไล่ภาค 2 สอบไล่ภาคฤดูร้อน และสอบซ่อมภาค2/ภาคฤดูร้อน ** ตามลำดับ ซึ่งเป็นการให้โอกาสในการมีผลสัมฤทธิทางการศึกษาได้รวดเร็วแต่มีประสิทธิภาพ (หมายเหตุ**สอบซ่อมไม่มีการบรรยาย)

2. การเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ได้ทำการเปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
การจัดระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. การเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการ ฯ ณ ส่วนภูมิภาค
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค ได้ทำการเปิดสอน 2 สาขาวิชา มีดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

2. การเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
ปัจจุบันการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ได้ทำการเปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ซึ่งหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาคนั้น จะเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ในแต่ละปีการศึกษาจึงอาจเปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนวิธีการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประจำของสาขาวิทยบริการฯ ณ ส่วนภูมิภาค และหลักสูตรโครงการพิเศษ จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดส่งคณาจารย์ไปบรรยายสดทุกกระบวนวิชาของหลักสูตรในชั้นเรียน