xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

ข้อมูลระเบียบการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ข้อมูลระเบียบการใช้บริการ
ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นหน่วยที่ให้บริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติเช่นเดียวกับสำนักหอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติที่ชื่อว่า Sierra ในการดำเนินงานของห้องสมุด

ระเบียบการใช้บริการ
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด
4. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้บริการของแต่ละประเภทบริการของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

เวลาเปิดบริการของห้องสมุด
เวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ
อังคาร-ศุกร์ 16.30-20.30 น.
เสาร์ 08.00-20.30 น.
อาทิตย์ 08.00-16.30 น.
*หมายเหตุ
- ช่วงนอกเวลาราชการเปิดบริการเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาเปิดบริการประจำเดือน
- ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่มีการเรียนการสอน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาเปิดบริการประจำเดือน

บริการของห้องสมุด บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีดังนี้

1. บริการหนังสือและเอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้า
หนังสือและเอกสารที่ให้บริการประกอบด้วย ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือทั่วไป นวนิยาย หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แนวข้อสอบปริญญาตรี หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว และเอกสารวิชาการอื่นๆ
2. บริการยืม-คืน หนังสือและเอกสาร
ห้องสมุดให้บริการยืม-คืน หนังสือด้วยระบบฐานข้อมูล Sierra สำหรับหนังสือทั่วไป ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง นวนิยาย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และให้บริการยืมถ่ายเอกสารสำหรับหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนวข้อสอบปริญญาตรี หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว และเอกสารวิชาการอื่นๆ
3. บริการสืบค้นสารสนเทศ
บริการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดประกอบด้วย
1. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
2. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
3. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. บริการ VCD/DVD on demand
เป็นการให้บริการฟังบรรยายย้อนหลังสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาในตารางการบรรยาย และนอกจากนั้นยังมีบริการวีซีดีที่ให้ความรู้และความบันเทิงหลายรูปแบบ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์โลก สำรวจอวกาศ ชีวประวัติคนดัง ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระบรมราโชวาท ร.9 รวมทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเพื่อความบันเทิงแฝงด้วยสาระ ตลก การ์ตูนและอื่นๆ อีกมากมาย
5. บริการ Wireless Lan
บริการ Wireless Lan สำหรับผู้ใช้บริการที่นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ามาใช้บริการตามจุดบริการที่กำหนดไว้ (Hot Spot)
6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืม และสำเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไม่มีในห้องสมุดให้ หรือออกแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ขอใช้บริการไปติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สถาบัน หรือหน่วยราชการอื่นๆ

บริการยืม-คืน หนังสือและเอกสาร
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน
2. กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด
3. นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
4. ต้องนำใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบันมาต่ออายุสมาชิกทุกปีการศึกษา
สิทธิในการยืม-คืน
1. นักศึกษาปริญญาตรี
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 10 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 1 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง , แนวข้อสอบปริญญาตรี ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
2. นักศึกษาปริญญาโท
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 3 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 5 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
3. นักศึกษาปริญญาเอก
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 10 เล่ม เล่มละ 28 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 10 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 10 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
4. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 3 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 5 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
5. บุคคลภายนอก
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. , วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ , เอกสารอื่นๆ (รวมกัน)
ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
*หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์ยืมหนังสือและเอกสารที่ให้บริการต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกห้องสมุด
2. กรณีที่ผู้ยืมมีสิทธิยืมได้มากกว่าหนึ่งสถานภาพให้ใช้สิทธิยืมได้สถานภาพเดียว
3. เมื่อครบกำหนดผู้ยืมสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยืมแล้ว หรือกรณีถ้ายืมหนังสือประเภทหนังสือทั่วไป ตำราเรียน ม.ร. และวิทยานิพนธ์ สามารถยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.lib.ru.ac.th , http://www.lib.ru.ac.th/trang
การปรับในกรณีคืนหนังสือเกินกำหนดและกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
1. กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับเล่มละ 5 บาท ต่อ 1 วัน
2. กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
- ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันมาชดใช้และบวกค่ากระบวนการจัดเตรียมเล่มละ 100 บาท
- ผู้ยืมหากหาซื้อหนังสือไม่ได้ต้องชดใช้ค่าหนังสือเป็นราคาห้าเท่าของราคาจริงและบวกค่ากระบวนการจัดเตรียมเล่มละ 100 บาท

บริการสืบค้นสารสนเทศ
บริการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด ประกอบด้วย
1. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดใช้ระบบการสืบค้นของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบ WebOPAC (บัตรรายการออนไลน์) ได้จาก ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขหมู่หนังสือแบบรัฐสภาอเมริกัน เลขหมู่อื่นๆ และเลขมาตรฐานสากล พร้อมสารบัญ/สรุปย่อ/บทคัดย่อ รวมทั้งสามารถเสนอแนะหนังสือและบริการที่ต้องการได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ที่ http://www.lib.ru.ac.th หรือ เว็บไซต์ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่ http://www.lib.ru.ac.th/trang
2. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine และสามารถสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์ห้องสมุดทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ http://www.lib.ru.ac.th
3. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษาผ่านฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม
ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ และฐานข้อมูลตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เข้าใช้ที่ http://www.lib.ru.ac.th
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ติอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตร เพื่อรับแบบฟอร์มบริการ
2. สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มบริการให้สมบูรณ์
4. เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนแบบฟอร์มบริการพร้อมชำระเงินกรณีมีค่าใช้จ่ายตามอัตรค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
1. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลลงกระดาษต่อเนื่อง แผ่นละ 1 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว – ดำ) แผ่นละ 2 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 30 บาท
- ค่าบริการสำเนาลงแผ่น Diskette หรือแผ่น CD แผ่นละ 20 บาท/ครั้ง

2. บุคคลภายนอก
- ค่าสืบค้นข้อมูล ครั้งละ 50 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลลงกระดาษต่อเนื่อง แผ่นละ 2 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว – ดำ) แผ่นละ 5 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 50 บาท
- ค่าบริการสำเนาลงแผ่น Diskette หรือแผ่น CD แผ่นละ 40 บาท/ครั้ง

บริการ VCD/DVD on demand
ระเบียบการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
2. ห้ามนักศึกษานำสื่อไม่ตีพิมพ์ต่างๆ ออกนอกห้องสมุด
3. กรณีสูญหายปรับเป็นราคา 3 เท่าของราคาวัสดุ
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. เลือกรายการสื่อต้องการใช้บริการ
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มบริการ
4. ใช้บริการสื่อ ณ บริเวณที่กำหนด
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจุดบริการอย่างเคร่งครัด
สิทธิในการยืม - คืน
1. นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เทปการบรรยาย* ยืมได้ 2 ชุด ชุดละ 10 วัน
*เทปการบรรยายภาคการศึกษาปัจจุบัน ให้ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- วีซีดีสารคดี ภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- ซีดีสื่อการศึกษาต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
2. บุคคลภายนอก
- เทปการบรรยาย ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- วีซีดีสารคดี ภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- ซีดีสื่อการศึกษาต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
อัตราค่าบริการและการปรับในกรณีเกินกำหนดและกรณีชำรุด สูญหาย
• อัตราค่าบริการ
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่คิดค่าบริการ
2. บุคคลภายนอก ค่าบริการเรื่องละ 10 บาท
• การปรับในกรณีคืนเกินกำหนดและกรณีชำรุด สูญหาย
1. กรณีคืนเกินกำหนด ค่าปรับชุดละ 5 บาท ต่อ 1 วัน
2. กรณีชำรุด หรือสูญหาย ปรับเป็นราคา 3 เท่าของราคาวัสดุ

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
ผู้มีสิทธิใช้บริการ
คณาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
สิทธิของผู้ใช้บริการ
ยืมได้เฉพาะทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่มีบริการในห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. แจ้งความประสงค์ของใช้บริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวบุคลากร ม.ร./บัตรประจำตัว น.ศ. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
3. แจ้งรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ
4. ผู้ใช้ และบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมทาง Web OPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืมหรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
5. ผู้ใช้ลงทะเบียนขอใช้บริการในแบบลงทะเบียนการยืมระหว่างห้องสมุด
6. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
7. กรณีขอยืมจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสถาบันอื่นผ่านสำนักหอสมุดกลาง
มัดจำเงินค่าใช้จ่ายสำเนาเอกสารแผ่นละ 2 บาท รวมค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการส่งเงินตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
ไปรษณีย์ธรรมดา เอกสาร 1-50 หน้า 15 บาท
เอกสาร 51-100 หน้า 30 บาท
เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป 50 บาท
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เอกสาร 1-50 หน้า 55 บาท
เอกสาร 51-100 หน้า 70 บาท
เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป 85 บาท
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีสแกนเอกสารจากต้นฉบับ หน้าละ 5 บาท
กรณีขอเอกสารฉบับเต็มที่แสกนไว้แล้ว
บทความ เรื่องละ 50 บาท
วิทยานิพนธ์/วิจัย/หนังสือ เรื่องละ 100 บาท
8. กรณีขอยืมจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสำนักหอสมุดกลาง ถ้าผู้ใช้ต้องการสำเนาเอกสารต้องมัดจำเงินค่าสำเนาเอกสารแผ่นละ .50 บาท (ค่าส่งไม่ต้อง) ถ้าผู้ใช้ต้องการฉบับจริง บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสอบถามไปยังสำนักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาความสะดวกเป็นกรณีไป
สถาบันอื่นที่สามารถติดต่อขอใช้บริการ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TDRI)
ห้องสมุดสถาบันวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ
ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ

 

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu