ข้อมูลระเบียบการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

Print

ข้อมูลระเบียบการใช้บริการ
ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นหน่วยที่ให้บริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติเช่นเดียวกับสำนักหอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติที่ชื่อว่า Sierra ในการดำเนินงานของห้องสมุด

ระเบียบการใช้บริการ
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด
4. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้บริการของแต่ละประเภทบริการของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

เวลาเปิดบริการของห้องสมุด
เวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ
อังคาร-ศุกร์ 16.30-20.30 น.
เสาร์ 08.00-20.30 น.
อาทิตย์ 08.00-16.30 น.
*หมายเหตุ
- ช่วงนอกเวลาราชการเปิดบริการเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาเปิดบริการประจำเดือน
- ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่มีการเรียนการสอน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาเปิดบริการประจำเดือน

บริการของห้องสมุด บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีดังนี้

1. บริการหนังสือและเอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้า
หนังสือและเอกสารที่ให้บริการประกอบด้วย ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือทั่วไป นวนิยาย หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แนวข้อสอบปริญญาตรี หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว และเอกสารวิชาการอื่นๆ
2. บริการยืม-คืน หนังสือและเอกสาร
ห้องสมุดให้บริการยืม-คืน หนังสือด้วยระบบฐานข้อมูล Sierra สำหรับหนังสือทั่วไป ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง นวนิยาย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และให้บริการยืมถ่ายเอกสารสำหรับหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนวข้อสอบปริญญาตรี หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว และเอกสารวิชาการอื่นๆ
3. บริการสืบค้นสารสนเทศ
บริการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดประกอบด้วย
1. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
2. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
3. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. บริการ VCD/DVD on demand
เป็นการให้บริการฟังบรรยายย้อนหลังสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาในตารางการบรรยาย และนอกจากนั้นยังมีบริการวีซีดีที่ให้ความรู้และความบันเทิงหลายรูปแบบ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์โลก สำรวจอวกาศ ชีวประวัติคนดัง ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระบรมราโชวาท ร.9 รวมทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเพื่อความบันเทิงแฝงด้วยสาระ ตลก การ์ตูนและอื่นๆ อีกมากมาย
5. บริการ Wireless Lan
บริการ Wireless Lan สำหรับผู้ใช้บริการที่นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ามาใช้บริการตามจุดบริการที่กำหนดไว้ (Hot Spot)
6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืม และสำเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไม่มีในห้องสมุดให้ หรือออกแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ขอใช้บริการไปติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สถาบัน หรือหน่วยราชการอื่นๆ

บริการยืม-คืน หนังสือและเอกสาร
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน
2. กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด
3. นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
4. ต้องนำใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบันมาต่ออายุสมาชิกทุกปีการศึกษา
สิทธิในการยืม-คืน
1. นักศึกษาปริญญาตรี
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 10 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 1 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง , แนวข้อสอบปริญญาตรี ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
2. นักศึกษาปริญญาโท
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 3 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 5 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
3. นักศึกษาปริญญาเอก
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 10 เล่ม เล่มละ 28 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 10 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 10 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
4. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. (รวมกัน) ยืมได้ 5 เล่ม เล่มละ 14 วัน
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยืมได้ 3 เล่ม เล่มละ 4 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 5 เล่ม ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
- เอกสารอื่นๆ ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
5. บุคคลภายนอก
- หนังสือทั่วไป , ตำราเรียน ม.ร. , วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ , เอกสารอื่นๆ (รวมกัน)
ยืมได้ 3 เล่ม/ชุด ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
*หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์ยืมหนังสือและเอกสารที่ให้บริการต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกห้องสมุด
2. กรณีที่ผู้ยืมมีสิทธิยืมได้มากกว่าหนึ่งสถานภาพให้ใช้สิทธิยืมได้สถานภาพเดียว
3. เมื่อครบกำหนดผู้ยืมสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยืมแล้ว หรือกรณีถ้ายืมหนังสือประเภทหนังสือทั่วไป ตำราเรียน ม.ร. และวิทยานิพนธ์ สามารถยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.lib.ru.ac.th , http://www.lib.ru.ac.th/trang
การปรับในกรณีคืนหนังสือเกินกำหนดและกรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
1. กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับเล่มละ 5 บาท ต่อ 1 วัน
2. กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย
- ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันมาชดใช้และบวกค่ากระบวนการจัดเตรียมเล่มละ 100 บาท
- ผู้ยืมหากหาซื้อหนังสือไม่ได้ต้องชดใช้ค่าหนังสือเป็นราคาห้าเท่าของราคาจริงและบวกค่ากระบวนการจัดเตรียมเล่มละ 100 บาท

บริการสืบค้นสารสนเทศ
บริการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด ประกอบด้วย
1. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดใช้ระบบการสืบค้นของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบ WebOPAC (บัตรรายการออนไลน์) ได้จาก ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขหมู่หนังสือแบบรัฐสภาอเมริกัน เลขหมู่อื่นๆ และเลขมาตรฐานสากล พร้อมสารบัญ/สรุปย่อ/บทคัดย่อ รวมทั้งสามารถเสนอแนะหนังสือและบริการที่ต้องการได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ที่ http://www.lib.ru.ac.th หรือ เว็บไซต์ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่ http://www.lib.ru.ac.th/trang
2. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine และสามารถสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์ห้องสมุดทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ http://www.lib.ru.ac.th
3. บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษาผ่านฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม
ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ และฐานข้อมูลตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เข้าใช้ที่ http://www.lib.ru.ac.th
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ติอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตร เพื่อรับแบบฟอร์มบริการ
2. สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มบริการให้สมบูรณ์
4. เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนแบบฟอร์มบริการพร้อมชำระเงินกรณีมีค่าใช้จ่ายตามอัตรค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
1. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลลงกระดาษต่อเนื่อง แผ่นละ 1 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว – ดำ) แผ่นละ 2 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 30 บาท
- ค่าบริการสำเนาลงแผ่น Diskette หรือแผ่น CD แผ่นละ 20 บาท/ครั้ง

2. บุคคลภายนอก
- ค่าสืบค้นข้อมูล ครั้งละ 50 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลลงกระดาษต่อเนื่อง แผ่นละ 2 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว – ดำ) แผ่นละ 5 บาท
- ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 50 บาท
- ค่าบริการสำเนาลงแผ่น Diskette หรือแผ่น CD แผ่นละ 40 บาท/ครั้ง

บริการ VCD/DVD on demand
ระเบียบการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
2. ห้ามนักศึกษานำสื่อไม่ตีพิมพ์ต่างๆ ออกนอกห้องสมุด
3. กรณีสูญหายปรับเป็นราคา 3 เท่าของราคาวัสดุ
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. เลือกรายการสื่อต้องการใช้บริการ
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มบริการ
4. ใช้บริการสื่อ ณ บริเวณที่กำหนด
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจุดบริการอย่างเคร่งครัด
สิทธิในการยืม - คืน
1. นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เทปการบรรยาย* ยืมได้ 2 ชุด ชุดละ 10 วัน
*เทปการบรรยายภาคการศึกษาปัจจุบัน ให้ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- วีซีดีสารคดี ภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- ซีดีสื่อการศึกษาต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
2. บุคคลภายนอก
- เทปการบรรยาย ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- วีซีดีสารคดี ภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
- ซีดีสื่อการศึกษาต่างๆ ยืมได้ 1 ชุด
ยืมใช้ภายในบริเวณที่จัดเตรียมเท่านั้น
อัตราค่าบริการและการปรับในกรณีเกินกำหนดและกรณีชำรุด สูญหาย
• อัตราค่าบริการ
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่คิดค่าบริการ
2. บุคคลภายนอก ค่าบริการเรื่องละ 10 บาท
• การปรับในกรณีคืนเกินกำหนดและกรณีชำรุด สูญหาย
1. กรณีคืนเกินกำหนด ค่าปรับชุดละ 5 บาท ต่อ 1 วัน
2. กรณีชำรุด หรือสูญหาย ปรับเป็นราคา 3 เท่าของราคาวัสดุ

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
ผู้มีสิทธิใช้บริการ
คณาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
สิทธิของผู้ใช้บริการ
ยืมได้เฉพาะทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่มีบริการในห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. แจ้งความประสงค์ของใช้บริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวบุคลากร ม.ร./บัตรประจำตัว น.ศ. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
3. แจ้งรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ
4. ผู้ใช้ และบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมทาง Web OPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืมหรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
5. ผู้ใช้ลงทะเบียนขอใช้บริการในแบบลงทะเบียนการยืมระหว่างห้องสมุด
6. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
7. กรณีขอยืมจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสถาบันอื่นผ่านสำนักหอสมุดกลาง
มัดจำเงินค่าใช้จ่ายสำเนาเอกสารแผ่นละ 2 บาท รวมค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการส่งเงินตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
ไปรษณีย์ธรรมดา เอกสาร 1-50 หน้า 15 บาท
เอกสาร 51-100 หน้า 30 บาท
เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป 50 บาท
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เอกสาร 1-50 หน้า 55 บาท
เอกสาร 51-100 หน้า 70 บาท
เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป 85 บาท
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีสแกนเอกสารจากต้นฉบับ หน้าละ 5 บาท
กรณีขอเอกสารฉบับเต็มที่แสกนไว้แล้ว
บทความ เรื่องละ 50 บาท
วิทยานิพนธ์/วิจัย/หนังสือ เรื่องละ 100 บาท
8. กรณีขอยืมจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสำนักหอสมุดกลาง ถ้าผู้ใช้ต้องการสำเนาเอกสารต้องมัดจำเงินค่าสำเนาเอกสารแผ่นละ .50 บาท (ค่าส่งไม่ต้อง) ถ้าผู้ใช้ต้องการฉบับจริง บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสอบถามไปยังสำนักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาความสะดวกเป็นกรณีไป
สถาบันอื่นที่สามารถติดต่อขอใช้บริการ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TDRI)
ห้องสมุดสถาบันวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ
ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ