xxxpornshares

freepornvideosite

the best porno site

xxx bf video

xvideos

chudai porn

free xxx watch

xnxx.com

xhamster chudai indian sex

xhamster

xnxx

xvideos

xvideos

oto çekici

realpornhero.com

chudai xnxx

งานวิจัยสถาบัน

ปีการศึกษา 2557
-ความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2556
-ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปีการศึกษา 2555
-ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ปีการศึกษา 2554
-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกีรยรติ จังหวัดตรัง 

ปีการศึกษา 2553
-ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา 2552
-ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
-ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
-วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

 ปีการศึกษา 2551
-เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2551
-คุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2550
-รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2547-2549 

 

 

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu