งานวิจัยสถาบัน

Print

ปีการศึกษา 2557
-ความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2556
-ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปีการศึกษา 2555
-ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ปีการศึกษา 2554
-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกีรยรติ จังหวัดตรัง 

ปีการศึกษา 2553
-ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา 2552
-ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
-ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
-วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

 ปีการศึกษา 2551
-เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2551
-คุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2550
-รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2547-2549