บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง

Print


นางจงรักษ์ เสือฉ้วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการหัวหน้าสาขาฯ จังหวัดตรัง


งานบริหารและธุรการ


นางสุนิศา เอื้อตระกูลวิทย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)

งานสารสนเทศ

นางสาวกัญญา จำปา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
 งานบริการการศึกษา

นายปราการ เสกธีระ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)

หน่วยพัสดุและการเงิน


นายเชิดศักดิ์ คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน่วยห้องสมุดและบริการสืบค้น


นางสาวณัชชา แก้วเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยสอน ซ่อมเสริม
และพัฒนาวิชาการ

นายนิรุตต์ ธนะภพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางชลิญญา นางสวย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุธิดา คงผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนางสาวจารุวรรณ วิทยพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเกรียงศักดิ์ ใจสมุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หน่วยระบบควบคุมและ
ส่งสัญญาณการเรียนการสอน

นายเสรี ฤทธิมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยทะเบียนและเมินผลการศึกษา 


นายฐิลวรรธน์ มาลารัตน์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นางรจเรข  แต้มประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการนายบัญญัติ พลวัตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 หน่วยแนะแนวและบริการทางวิชาการ

 นางสาวเขมิกา อรอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นายฐิลวรรธน์ มาลารัตน์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ แซ่โค้ว
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

 หน่วยกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 

นายพีระพงค์ ศรีินิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายณัฐพงศ์ ถาวรสุข
พนักงานขับรถยนต์นายสมภพ คงนคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน 


นายธีระชัย เถี้ยนขก
พนักงานขับรถยนต์