ตารางบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาค ๑/๒๕๕๙ 

 คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และสอบซ่อมภาค ๒ และฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 นักศึกษา กยศ.(ผู้กู้รายเก่า) ที่ประสงค์จะกู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 กำหนดวันและเวลาสอบ ประจำการสอบภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค  

 คำศัพท์กระบวนวิชา ENG ๑๐๐๒ ภูมิภาค ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘-ซ่อม ๑/๒๕๕๙ 

 เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัดตรัง สอบซ่อม ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เฉพาะวันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ.๕๙) 

 การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตารางบรรยายผ่านดาวเทียมและเทป (บรรยายวันจันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค ๑/๒๕๕๙ 

 กำหนดการสอบแก้เกรดไอ(I) คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ ภาค ๒/๕๘ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ ๓ ของนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ ๕ 

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 

 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่สาขาตรัง ร่วมสรงน้ำพ่อขุนฯ
บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
 
   


 ร่างขอบข่ายของงาน (Term of Referrence): TOR งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง/ชาย อาคารศรีตรัง ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างทำอาหารสำหรับโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 


 

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ ๔-๑๓ พ.ค. ๕๙

>>วุฒิปริญญาตรี  >>วุฒิ ปวช.-ปวส.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 >>วุฒิ ม.6  >>ไม่จำกัดวุฒิ >>คนพิการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สาระน่ารู้สำหรับผู้กำลังหางานทำ


>>๑๐ คำถามพิชิต สมัครสอบสัมภาษณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่มาข้อมูล: สำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง (www.doe.go.th/trang)