ตารางเรียนชดเชยของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ๑/๒๕๕๙ 

 ข้อมูลกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย 

 ประกาศ เรื่องให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทเรียนดี ประเภทขัดสน และประเภทกิจกรรม 


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 


 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ วิชา POL๗๐๙๗ (ปากเปล่า) ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  


 ข้อมูลกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  


 กำหนดสอบแก้อักษร I วิชาประมวลความรู้ LAW๗๐๙๗ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒ 


 ผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  


 ประกาศผลสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I วิชา POL๗๐๙๗ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  


 ตารางบรรยายระดับชั้นปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 

 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน
"วันมหิดล" ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 โครงการ "ปลูกไม้ถวายแม่" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ปี ๕๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 

 โครงการ "ใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัย" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

 
 ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
 
 
 สาขาฯจ.ตรังรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 

 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 

 
รวมภาพกิจกรรม  


 ร่างขอบข่ายของงาน (Term of Referrence): TOR งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง/ชาย อาคารศรีตรัง ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างทำอาหารสำหรับโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 


 

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ ๔-๑๓ พ.ค. ๕๙

>>วุฒิปริญญาตรี  >>วุฒิ ปวช.-ปวส.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 >>วุฒิ ม.6  >>ไม่จำกัดวุฒิ >>คนพิการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สาระน่ารู้สำหรับผู้กำลังหางานทำ


>>๑๐ คำถามพิชิต สมัครสอบสัมภาษณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่มาข้อมูล: สำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง (www.doe.go.th/trang)