ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป กระบวนวิชา POL๔๓๔๙ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางบรรยายสรุป (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของ ศูนย์สอบจังหวัดตรัง ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉพาะวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (งวดที่ ๒) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดวันจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศาตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ ๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
index.php?option=com_content&view=article&id=406&catid=14&Itemid=39


 


วางพานพุ่มดอกไม้
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘


แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
รุ่นพี่-รุ่นน้อง ครั้งที่ ๑๓ 
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘

จุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗

 
โครงการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗
 
กิจกรรม
"วันสถาปนามหาวิทยาลัย" 
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>