ตารางบรรยายสรุป (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของ ศูนย์สอบจังหวัดตรัง ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉพาะวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางบรรยายผ่านดาวเทียมและเทป (บรรยายวันจันทร์-ศุกร์) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   กำหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I (ไอ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ปฏิิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางการบรรยายโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ ๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

index.php?option=com_content&view=article&id=406&catid=14&Itemid=39
 


จุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗


โครงการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗


กิจกรรม
"วันสถาปนามหาวิทยาลัย" 
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
 
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗
 
จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗
ร่วมวางพวงมาลา
"วันปิยมหาราช" 
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๗
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>