การขอจบการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การบอกเลิกกระบวนวิชาสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางเรียนชดเชยของนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๒/๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการสาธารณสุข รุ่นที่ ๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันที่ ๔ เม.ย. ๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดสอบประมวลความรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
index.php?option=com_content&view=article&id=406&catid=14&Itemid=39


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการสาธารณสุข รุ่นที่ ๒ 


 

 


ซ้อมรับปริญญาบัตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘


เลือกตั้งสภานักศึกษา
สาขาวิทยบริการ จ.ตรัง 
วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘


สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ณ ปาย-ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 
วันที่ ๑๙-๒๓ ม.ค. ๕๘

 
วางพานพุ่มดอกไม้
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘
 
แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
รุ่นพี่-รุ่นน้อง ครั้งที่ ๑๓ 
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘
จุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>