การเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑/๕๗ (วิชา ECO๑๑๐๑) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑/๕๗ (วิชา MGT๒๒๐๑) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑/๕๗ (วิชา ENG๒๐๐๑) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   กำหนดจัดการสอบประมวลความรู้ (POL ๗๐๙๗) สอบปากเปล่า ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ (ครั้งที่ ๒) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ผลสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดการสอบแก้สัญลักษณ์ I (ไอ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 

 

โครงการใช้ชีวิตร่วมกันใน มร.
นักศึกษาปริญญาตรี 
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๗ร่วมกิจกรรมกับจังหวัด
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
การใช้ MS-Office เบื้องต้น 
วันที่  ๑๗-๑๘ ก.ค. ๕๗

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๗ ก.ค.๕๗
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 
(รอบสอง) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ มิ.ย.- ๖ ก.ค.๕๗

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ พ.ค.๕๗
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>