นักศึกษาสมัครใหม่ภาค ๑/๒๕๕๙ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาตัวจริงได้ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหน้าสนามกีฬาตรัง 

 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสมาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงหนึ่งรหัส 

 ตารางเรียนชดเชยของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘

 ตารางบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาค ๑/๒๕๕๙

 คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และสอบซ่อมภาค ๒ และฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

 ประกาศผลสอบวิชาประมวลความรู้ (POL๗๐๙๗) ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ใบเเจ้งการชำระหนี้ (ค่าลงทะเบียนเรียน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (เทอม ๒) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 วันและสถานที่สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 กำหนดสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒  

 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ ๔ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๒ (เทอม ๓) 


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 


 ร่างขอบข่ายของงาน (Term of Referrence): TOR งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง/ชาย อาคารศรีตรัง ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างทำอาหารสำหรับโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 


 

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ ๔-๑๓ พ.ค. ๕๙

>>วุฒิปริญญาตรี  >>วุฒิ ปวช.-ปวส.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 >>วุฒิ ม.6  >>ไม่จำกัดวุฒิ >>คนพิการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สาระน่ารู้สำหรับผู้กำลังหางานทำ


>>๑๐ คำถามพิชิต สมัครสอบสัมภาษณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่มาข้อมูล: สำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง (www.doe.go.th/trang)