ตารางบรรยายสรุป ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค.๕๗) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค ๒ และภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค. ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใหม่ส่วนภูมิภาค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ผลสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดการสอบแก้สัญลักษณ์ I (ไอ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดจัดการเรียนการสอนวิชา RAM ๖๐๐๐ ความรู้คู่คุณธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะรัฐศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
การใช้ MS-Office เบื้องต้น 
วันที่  ๑๗-๑๘ ก.ค. ๕๗ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๗ ก.ค.๕๗


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 
(รอบสอง) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ มิ.ย.- ๖ ก.ค.๕๗
 

 

การซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ 
วันที่  ๒๒ ก.พ.๕๗
 

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" 
วันที่ ๑๗ ม.ค.๕๗

รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๓-๒๔ ธ.ค.๕๖
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>