วันและเวลาสอบ ประจำการสอบซ่อมภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางบรรยายสรุป ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG๑๐๐๑, ENG๑๐๐๒, ENG๒๐๐๑, ENG๒๐๐๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
กำหนดสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ส่วนภูมิภาค วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
กำหนดการสอบแก้อักษร I คณะนิติศาสตร์ วิชา LAW๖๓๐๑, LAW๖๘๐๑, LAW๖๕๐๗, LAW๖๘๑๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
กำหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I (ไอ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

กำลังปรับปรุงข้อมูล  
   


 ร่างขอบข่ายของงาน (Term of Referrence): TOR งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง/ชาย อาคารศรีตรัง ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างทำอาหารสำหรับโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 


 

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ ๔-๑๑ ก.ย.๕๘

>>วุฒิปริญญาตรี  >>วุฒิ ปวช.-ปวส.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 >>วุฒิ ม.6  >>ไม่จำกัดวุฒิ >>คนพิการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สาระน่ารู้สำหรับผู้กำลังหางานทำ


>>๑๐ คำถามพิชิต สมัครสอบสัมภาษณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่มาข้อมูล: สำนักงานจัดหางาน จ.ตรัง (www.doe.go.th/trang)