การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขอผ่อนผันเข้ารับราชการกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเปลี่ยนแปลงปฏิิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางเรียนชดเชยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๖-๘ ต.ค. ๒๕๕๗
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG ๑๐๐๑, ENG๑๐๐๒, ENG ๒๐๐๑, ENG๒๐๐๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตารางการบรรยายโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ ๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 กำหนดลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 


จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๗


ร่วมวางพวงมาลา
"วันปิยมหาราช" 
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๗


โครงการใช้ชีวิตร่วมกันใน มร.
นักศึกษาปริญญาตรี 
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๗
 
ร่วมกิจกรรมกับจังหวัด
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
การใช้ MS-Office เบื้องต้น 
วันที่  ๑๗-๑๘ ก.ค. ๕๗

ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๗ ก.ค.๕๗
 

<<รวมภาพกิจกรรม>>